Kaksivaihekasvatuksen kannattavuuslaskuri

2-vaihelaskuri_testi_.xlsx (Ota muokkaus käyttöön, jotta ohjeet näkyvät. Laskuri on suojattu siten, ettei sinne pysty tekemään tarpeettomia muutoksia. Laajemmasta versiosta voi kysyä enemmän ProAgrian lammasasiantuntijoilta.)

Laskurin avulla pyritään selvittämään miten kaksivaihekasvatukseen siirtyminen vaikuttaisi uuhitilan talouteen. Laskelmissa otetaan huomioon ainoastaan eläinten hoidosta koituvat kustannukset ja tuotot, eikä tämän takia esimerkiksi peltotukia tai kasvinviljelyyn kuluvaa työaikaa ole huomioitu. Laskuri antaa tulokseksi katteen kiinteille kustannuksille. Laskurista on omat versiot tavanomaisessa tuotannossa oleville tiloille ja luonnonmukaisessa tuotannossa oleville tiloille. Laskurissa on nykytilanteen lisäksi kuusi erilaista vaihtoehtoa kaksivaihekasvatukselle. Kaikissa vaihtoehdoissa laskelmat perustuvat siihen mitä on syötetty nykytilanteen tietoihin. Vaihtoehdot ovat:

  1. 1. Suurin mahdollinen uuhimäärä samalla ruokinnalla kuin nykytilassa.
  2. 2. Suurin mahdollinen uuhimäärä samalla ruokinnalla kuin nykytilassa ja tiheä karitsointi.
  3. 3. Suurin mahdollinen uuhimäärä vapautuvaan tilaan perustuen
  4. 4. Suurin mahdollinen uuhimäärä vapautuvaan tilaan perustuen ja tiheä karitsointi.
  5. 5. Hyvinvointikorvaustilan suurin mahdollinen uuhimäärä vapautuvaan tilaan perustuen.
  6. 6. Hyvinvointikorvaustilan suurin mahdollinen uuhimäärä vapautuvaan tilaan perustuen ja tiheä karitsointi.

Ruokinta ja ruokinnankustannukset

Ruokinta-välilehdellä määritellään nykyiselle eläinmäärälle tarvittava energiamäärä megajouleina (MJ). Laskelma perustuu Luonnonvarakeskuksen suosituksiin. Karitsoiden osalta energiantarve määräytyy niiden päiväkasvun perusteella ja huomioon otetaan karitsan käyttötarkoitus. Esimerkiksi uudistuskaritsalle lasketaan vuoden ajalle energiantarve, kun taas lihakaritsalle vain sen kasvatusajalle. Uuhien osalta otetaan huomioon sen karitsoiden määrä ennen karitsointia ja sen jälkeen, mahdollinen kiihotusruokintalisä sekä ylläpitoon tarvittava energiamäärä.

Nykyiselle eläinmäärälle määritetyn energiantarpeen jälkeen ruokinta-välilehdellä määritellään tuotetun rehun määrä sekä sen sisältämä energia. Lisäksi lasketaan ostorehujen määrä sekä niiden sisältämä energia. Tuotettujen ja ostettujen rehujen määrää verrataan aiemmin määriteltyyn rehuntarpeeseen.

Ruokinnan kustannukset lasketaan itse tuotettujen rehujen osalta kuiva-ainekiloille ja ostetuille kilohinnan mukaan. Hinnat ovat Maaseudun Tulevaisuuden ilmoittaman mukaiset kevättalvelta 2016 ja ovat päivitettävissä aina uusimpien hintatietojen mukaan. Ruokinnan kustannukset-välilehdelle on koottu yleisimmin käytetyt rehut sekä niiden hinnat. Jos rehu kuitenkin puuttuu listalta, voi sen itse lisätä siihen. Tällöin tulee myös selvittää rehun hinta.

Tilan tarve

Tilantarve välilehdellä laskuri laskee kyseiselle eläinmäärälle tarvittavan pinta-alan lampolassa karitsointiaikaan sekä vieroituksen jälkeen. Laskuri ottaa huomioon sen, monessako erässä karitsointi tapahtuu vuoden aikana. Vaihtoehtoisissa versioissa laskuri laskee pelkästään vieroituksen jälkeisen tilan tarpeen, sillä kyseiseen aikaan tilaa kuluu eniten. Eläinten tarvitsemaan tilaan vaikuttaa täysikasvuisten eläinten paino, eläinten määrä, karitsointijaksojen määrä sekä lampolan lattiatyyppi. Tilan tarpeen osalta laskurissa tulee huomioi-da, ettei se laske nykyiseen lampolarakennukseen mahtuvaa maksimi eläinmäärää, vaan sen kuinka paljon niille on vähintään oltava tilaa lampolassa. Tilan tarpeeseen perustuvissa vaihtoehdoissa pystyy halutessa kokeilemaan myös rajoja, kuinka pal-jon eläimiä voi ottaa nykyisillä lampolan pinta-aloilla.

Työkustannukset

Työkustannusten laskeminen aloitetaan syöttämällä kuukausittainen eläinten hoitotyöhön kuluva työaika uuhien ja karitsoiden kesken. Lihakaritsat sisältävät myös myyntikaritsoiden osuuden ja uuhet uudistuskaritsoiden osuuden. Oman työnhinnaksi on määritelty vuoden 2015 mukainen 16,2 €/h, mutta sitä voi muokata tarvittaessa.

Muut kustannukset

Muut kustannukset, kuten aitaustarvikkeet, sähkö ja vesi sekä kuivitus määritellään kirjanpidosta kokonaissummana vuoden ajalta, minkä jälkeen ne jaotellaan jälleen prosenteittain eläinryhmien kesken. Tämän jälkeen laskuri laskee arvion vaihtoehtoihin muista kustannuksista sen perusteella, paljonko nykytilanteessa on kustannus eläintä kohden eri ryhmissä. Muita kustannuksia on nimetty laskuriin jonkin verran, mutta niitä on myös mahdollista lisätä itse.

Myyntituotot, tuet ja palkkiot

Myyntituotot sisältävät poistouuhien sekä teuraskaritsoiden lihatilin sekä myytyjen karitsoiden myyntituotot. Myytävät karitsat on jaettu jalostustarkoitukseen ja lihantuotantoon tarkoitettuihin karitsoihin. Uuhista ja karitsoista saatava lihamäärä sekä lihan kilohinta määritellään laskuriin tilakohtaisesti. Tukien osalta laskuri käsittelee pelkästään eläinperusteiset tuet ja luonnonmukaisentuotannon lasku-riversiossa huomioon otetaan vain kotieläintilan korotusosa.

Katevertailu

Katevertailussa kootaan yhteen laskurista saatu tieto tuottojen ja muuttuvien kustannusten osalta. Taulukoissa kootaan ensin tuotot ja niiden yhteissumma, minkä jälkeen kootaan muuttuvat kustan-nukset ja summataan ne. Vähentämällä tuotoista muuttuvat kustannukset, saadaan selville kate työ- ja kiinteille kustannuksille.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.